Haber

Tarım ve orman alanlarındaki düzenlemeleri içeren yasa tasarısı Meclis’te.

Tarım ve ormancılıkta toplumu yakından ilgilendiren hassas bahislerde günümüz kurallarına göre düzenlemeler yapılmaktadır.

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, yasaklara uyanlara verilen para cezalarının artırılmasından, çöplük kazılarına kadar birçok sorunun analizine yönelik caydırıcı kararlar içermektedir.

AK Parti milletvekillerinin imzaladığı kanun teklifiyle tıpta etken maddesini elde etmek için çiçek ve yaprak üretimine yönelik lif, tohum ve sap üretimi ile kenevir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabi olacak. .

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle nakil vasıtaları ile ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar “orman suçu” kapsamına girecektir.

Kenevir ekimi TMO’nun yetkisinde

Esrarın uyuşturucu üretimi amacıyla ekimi veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yapılır.

Gerektiğinde ülkenin arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kontenjan doğrultusunda TMO gözetiminde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Esrar alımını engelleyecek

Uyuşturucu etken maddesi üretimine yönelik kenevir ekiminde, münhasıran kenevir üretimini engelleyici her türlü tedbirin alınması, esrarın hasat, işleme, dağıtım, ihracat veya satışına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Tarım ve Orman, İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni yetkiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarım sektörüne ilişkin politikaları belirleme, planlama ve uygulama yetkisine sahip olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen işlerin veya kümelerin üretimine başlamadan önce bakanlıktan izin alınacaktır. Hangi eser veya eser takımlarının üretileceği ile asgari ve azami üretim tedbirlerini, arz ve talep ölçüsü ve yeterlilik derecesi dikkate alınarak, tarım havzası veya işletme bazında Bakanlıkça belirlenir.

Bu kapsamda ilk kez muhalefet faaliyetinde bulunduğu tespit edilenler, kararlarına uygun hareket etmeleri için yazılı olarak uyarılacak.

Bakanlıkça yazılı olarak uyarıldığı halde uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gereğini yapmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle herhangi bir destek programından yararlanamaz.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarımda sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek için, takviyelerin tesliminde üreticilere öncelik verilecektir.

Ancak, salgın hastalıklar ve tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeler karşısında arz güvenliğini sağlamak, tarımsal üretimi iç ve dış talebe göre ayarlamak veya bitki ve bitkileri korumak amacıyla sözleşmeli üretimde irade özgürlüğü esas alınacaktır. hayvan sağlığı, ihtiyaç halinde bakanlıkça belirlenen eserler veya eser takımları sözleşmeli olarak üretilecek.

Sigorta zorunludur

Tarımsal üretim sözleşmesine konu işlerin veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında, sözleşme kapsamında üretilen işin alımından veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai şart belirlenecek. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan iş büyüklüğünün sözleşme bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz. Et ve Süt Kurumu’nun taraf olduğu sözleşmelerde üreticiye cezai şart alt sınırdan daha az konulabilir veya cezai şart konulmayabilir.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulması hukuk kuralı olacaktır. Bu karar, 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılan davalar için geçerli olacak.

Entegre bir yönetim ve denetim sistemi kuruluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri esas alınacaktır.

At yarışlarına disiplin cezası

Takvim yılında yapılacak yerel olmayan yarışlarda koşacak atların niteliklerini ve kurallarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

At sahipleri ve temsilcileri, antrenörü, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenörü ve at jokeyi, jokey yardımcısı, beyefendi binicisi, sağdıç, seyis ve diğer hizmetliler; Yarış ve yarışlarda görevlendirilen, yarış kural ve kurallarına, yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarışların, yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili tesis ve tesislerin organizasyonunu ve disiplinini bozanlara disiplin cezaları uygulanacaktır.

Doping kapsamında yasaklı unsurlar listesinde yer alan ve performansı artırmak için kullanılan unsurların uygulanması halinde yarış atlarına verilecek cezalar artırılacak, niteliğine göre yükün derecesi daha ağır olacaktır. eylemin

At Yarışları Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiillerden kaynaklanan disiplin cezaları ve hak mahrumiyetleri bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılacaktır. Ancak bu durum, daha önce ilgililere verilen ve uygulanan cezalar nedeniyle ata ikramiye, kupa ve diğer ödüller ile herhangi bir mali talep hakkı vermeyecektir.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetleri için düzenlemeler

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve çevreye zarar verilmesi “orman suçu”sayılacaktır.

Devlet ormanlarında maden arama ve işletme ve madencilik faaliyetleri için gerekli olan; tesis, yol, elektrik, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon bedeli dışında bedeli alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecektir.

Ancak, kazanılmış haklar lisans süresi boyunca korunmak kaydıyla, tohumluk meşcereleri, gen koruma alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve az ekolu alanlarda maden arama ve işletilmesi dahil olmak üzere uzatmalar dahil -korunması gerekli sistemler, devlet ormanları içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; Baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılacak her türlü yapı hammaddesinin üretimi için madencilik faaliyetleri ve zaruri tesislere ücret alınmayacaktır.

Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarına bağlı ormanlarda veya özel ormanlarda madencilik faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ve tesislerin yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu durumda bina ve tesislerin kullanım bedeli, kullanım süresi, süresi gibi hususlar genel kararlara göre taraflarca belirlenecektir.

Devlet ormanlarının yakılmasından sonra işgal tapu siciline kaydedilmeyecek

Devlet ormanlarının gelişigüzel yakılmasından veya açılmasından yararlanılarak işgal, açma veya kesme, sökme, budama veya her ne suretle olursa olsun boğma suretiyle elde edilecek yerler ve bu yerlerde yapılacak her türlü yapı ve tesisler, kişiler adına tescil edilecektir. Bu alanlara doğrudan orman yönetimi tarafından el konulacaktır.

Devlet ormanlarında el konulan, inşaat halindekiler de dahil olmak üzere tüm yapı ve tesisler herhangi bir karara gerek kalmaksızın Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç halinde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecektir. Yanan ormanlık alanlardaki her türlü mülkün bedeli Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek.

Orman yangınlarına neden olanlara verilecek cezalar artacak

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınlarına neden olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına yükseltiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile deprem, yangın, heyelan, sel ve çığ gibi nedenlerle afete uğrayanların ihtiyaçlarının karşılanması zaruridir. “muhtaçlık”kaide kaldırılır.

Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi yayımı tarihinden itibaren 6 ay olacaktır.

Orman köyü kalkınma kooperatifleri nasıl çalışır?

Üretimin orman işletmesi tarafından yapılması halinde, sonunda devlet ormanı bulunan köylerde ikamet eden gerçek kişiler veya sınırları içinde devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda kurulan orman köyü kalkınma kooperatifleri ve her birinde ikamet eden hanelerin çoğunluğu ortaktır; Yönetim planlarına göre, ağaçlandırmak üzere baltalık, koruluk ve bozuk ormanlardan keserek satış yerine ulaştıracakları yakacak odunların yüzde 100’e kadarı, isterlerse, içinde bedeli karşılığında kendilerine verilecek. idare tarafından belirlenecek bir süre.

Devlet ormanlarında üretim işlerinin vahidi fiyat usulü ile orman işletmesi tarafından yapılması halinde; Üretim işinde çalışan gerçek kişilerin kesip satış yerine ulaştırdıkları sınai ve akaryakıt taşınmazları için karne bedelinin yüzde 10’u orman köyü kalkınma kooperatiflerine yüzde 20’den fazla ödenecek.

Ayrıca köyden kente göçün sebeplerinden biri olan sosyal güvencesizliğin önüne geçebilmek için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; sigortalılara vahidi fiyat yöntemi ile orman işletmeciliği tarafından yapılan odun üretimi, silvikültür, ağaçlandırma, toprak koruma, fidan ve tohum üretimi gibi işlere ilişkin ücret bedelleri; Yüzde 5’i, kendi sigortalarından doğan prim borcu ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmaması kaydıyla, ödeme tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek.

Orman mühendisi veya orman teknisyeni çalıştırma şartı

Arzu etmeleri halinde ürettikleri sanayi ve yakacak odun, orman köylüleri ile hane halkının çoğunluğunun ortak olduğu orman köyü kalkınma kooperatiflerine, işletme ortalama satış fiyatından yüzde 20 düşülerek belirlenecek bedel üzerinden verilecek. müdürlük

Satılan orman mülkünün devri

Herhangi bir şekilde satışı yapılmış olan orman varlıkları bedeli ödenmeden veya banka teminat mektubu veya devlet tahvili alınmadan taşınamaz, damgaya tabi olanlar damgalanmaz veya işaretlemeye tabi tutulmaz, işaretsiz olanlar ise taşınmadan taşınamaz. bir taşıma belgesi. Bunlar için hazırlanacak belgelerde taşınmazın sayısı, türü, türü, niteliği, ölçüsü, ölçüsü, fiyatı, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi gösterilecek.

Taşıyıcının talep ettiği yere ve taşıyıcının taşıma imkanlarına göre taşıma belgeleri zamanında verilecektir.

Eşyanın ilk alındığı yerden başka yerlere taşınmasında taşımacı taşıma belgesini yenilemek zorunda kalacaktır.

orman özelliği; İbraz edilen taşıma belgesinin sayısı, türü, türü, niteliği, boyutu, fiyatı, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi prestije uygunsa ve damga veya damga yerine geçecek işaretlemeye tabi olanlar damgalanır veya işaretlenirse, yüzde 10 Hacimce yüzde 15 ve hepsinin üzerindeki kargolar. 1.000.000 adede kadar olacak fazlalık için taşıma belgesinde yazan satış bedeli üzerinden bu bedelin %10 fazlası alınarak serbest bırakılır.

Limitleri aşan tedbir hukuka aykırı sayılacaktır.

Yukarıdaki sınırları aşan tedbir, tamamı da dahil olmak üzere hukuka aykırı sayılacak ve idare tarafından müsadere edilecektir.

Orman içi yapılacak ulaşım, orman müdürlüğünün göstereceği yollardan yapılacaktır. Taşıma belgeleri her zaman eşyayı taşıyanların üzerinde olacak ve ilgili görevliler tarafından talep edildiğinde gösterilmesi zorunlu olacaktır.

Şahıs ormanlarında yapılacak plan kesilecek ağaçları belirleyecek, damgalama veya işaretleme, imalat ve denetim işlerinde çalışan orman görevlilerinin kanuni ödenek ve giderleri şahıs orman sahipleri tarafından karşılanacaktır.

itfaiye ekipleri

Orman işletmesi, yangınları önlemek amacıyla en fazla 5 yıl içinde tahakkuk ettirilecek bir plan ve program dahilinde yangın güvenlik yolları, yangın kuleleri ve kulübeler yapmak ve bunları telli ve telsiz telefon ile yönetim merkezlerine bağlamakla yükümlüdür. Yangın tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde gerekli gördüğü durumlarda ve yeterli ölçüde. motorlu araçlara sahip olacak ve araç ve gereçlerle desteklenen yangın grupları olacaktır.

Ormana hafriyat çöpü atanlara verilecek cezalar artırılıyor

Teklifle, ormanlara ulaşım yoluyla moloz veya inşaat atıkları atan veya hafriyat veya çöp atarak zarar verenlere verilecek cezalar artırılarak para cezası, müsadere ve hapis cezası uygulanabilecek.

Kesilen her ağaç için 500 lira idari para cezası

Orman işletmesi tarafından kesilecek ağaçların tespitinde kullanılan damga veya damganın yerini alacak damga veya işaretleri bırakmayanlar ile damgalı veya işaretli ağaçları belirlenen düzeyin üzerinde kesenlere para cezası verilir. Kesilen her ağaç için 500 lira.

Teklifle taşıma belgesini değiştirmeden taşıyanlara, ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman varlığını alanlara, orman işletmesinin istif yerlerine işaretleme yapılmadan götürenlere ve tabi olanlara verilen cezalar işaretlemeler, günün kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

Orman işletmesinin istif yerlerine işaretsiz olarak götürenlere 2 bin 500 lira idarî para cezası.

Buna göre taşıma belgelerini değiştirmeden taşıyanlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman varlığını damgasız olarak orman müdürlüğünün istif yerlerine götürenlere ve işaretsiz olarak işaretlemeye tabi olanlara 2.500 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

İşaret ve sayıları bozana 2 bin 525 liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası

Ağaçlardaki resmi damgayı veya damga yerine geçecek işaret ve sayıları bozanlar ile orman kadastrosunda hudut işaretlerini gösteren bölme levhalarını, levhaları ve sabit taş veya beton kazıkları kıranlar veya sökenler. meralar, otlaklar ve ormanlardaki kışlaklar, bilinmez kılanlar, yer değiştirenler. Eylemleri hata teşkil etmiyorsa 2 bin 525 liradan 20 bin liraya kadar idarî para cezası ile cezalandırılacak.

Orman yangınlarına neden olanlara verilecek cezalar artırılıyor

Devlet ormanlarında orman müdürlüğünce belirlenen konaklardan başka yerde geceleyenlere verilen ceza 50 liradan bin 500 liraya yükseltiliyor.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınlarına neden olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına yükseltiliyor.

Terörist hedeflere ateş açanlara verilecek para cezası 20.000 günden 25.000 güne kadar değişebiliyor.

Kasten orman yakan kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır.

Suçun, yangına müdahaleyi geciktirmek veya yangının söndürülmesini zorlaştırmak amacıyla ve bu amacın gerçekleştirilmesine uygun yer, zaman veya kurallar içinde işlenmesi hâlinde, faile verilecek ceza artırılır. yarısı.

evcilerajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler